Minnesanteckningar Ekerum GK:s medlemsmöte

.

Minnesanteckningar Ekerum GK medlemsmöte 6 augusti 2021


Info från styrelsen Christina Stark, ordförande.

Klubben eftersöker fler medarbetare i olika funktioner. Medlemmar som önskar delta kan maila till någon i styrelsen. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.

En medlemsenkät har gått ut till 50 % av klubbens medlemmar, de som ännu inte fått denna kommer att få den via mail under hösten. När styrelsen har fått resultatet på medlemsundersökningen kommer det att presenteras för medlemmarna.

Lotta Strandberg: Presentation av damkommittén och dess arbete. Kommitténs målsättning är
att kunna erbjuda olika golfaktiviteter för klubbens damer. Detta sker genom tävlingar, sällskapsgolf, Ladies Golf Camp, Golflyckan och Hemlig resa. Antalet deltagare i de olika aktiviteterna har ökat för varje år.

Leif Mellqvist: Tävlingskommittén erbjuder tävlingar för alla klubbens medlemmar såväl som för greenfeegäster. Senior- och onsdagsgolf är regelbundna veckotävlingar under säsong.
Ekerumsveckans tävlingar lockar varje år många deltagare. Under senare delen av augusti genomförs en partävlingshelg med olika tävlingar under tre dagar.

Christer Andersson: Starters och golfvärdar har under högsäsong haft en viktig uppgift.
Ambitionen är att hålla rondtiderna under 4.30 h under högsäsong då det är hårt tryck på banorna. Förmiddagar har detta oftast lyckats, dock har problem med långa rondtider uppstått på eftermiddagar, då inga golfvärdar och starters finns.
Hopslagning av tvåbollar till fyrbollar ger bättre speltempo på banorna.
Mest bokat är tiderna 8-10.30.

Vad gäller golfvärdar och starters efterlyser vi fler som kan hjälpa till och fylla denna viktiga uppgift vid några tillfällen under säsong. Kontakta Christer Andersson om ni vill veta mer.


Info från Resorten, Magnus Lagerlöf, vd.

Emil Widing Andersson arbetar under sensäsongen endast som pro med att ge golflektioner.
Klubb- och medlemsfrågor hanteras av golfklubbens styrelse vars kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Vid problem med handicapregistrering och eventuella handicap/regelfrågor kan medlemmarna vända sig direkt till Bo Faxén, ordförande i regel- och handicapkommittén. Kontaktuppgift finns på hemsidan.
Övriga administrativa frågor hanteras av personalen i receptionen.

Banorna var i våras tyvärr i sämre skick än normalt för tiden. Detta på grund av att snösmältningen orsakade snömögel, samt ett stort antal frostdagar i april.
Ett återkommande problem för Ekerums golfbanor är vattentillgången, som under torra somrar inte räcker. Diskussioner förs om att använda renat avloppsvatten, s k rejectvatten från Borgholm, detta kräver att ledningar dras från Borgholm till Ekerum. I Rällskogen finns en bäck som kan användas till att förbättra vattensituationen, dock ingen helhetslösning på vattenproblemet.
L Erik har ett äldre bevattningssystem som gör fairway sämre än den på L Jan som har ett nyare bevattningssystem.
Ruffen på L Erik är hög och tjock, vilket orsakar långa rondtider.

Ekerum kommer fortsatt vara en golfklubb med medlemmar. I takt med att fler hus byggs runt banorna kommer sannolikt medlemsantalet att öka. Samtidigt kan detta regleras genom att ha andra eller färre medlemskategorier samt genom prisdifferentiering. Detsamma gäller greenfee spelet som kan styras genom prissättningen, vilket gör att vi sammantaget är övertygade om att det kommer att finnas gott med tillgänglighet även framöver (sånär som i absoluta högsäsongen)

Hotellet som planeras att byggas kommer att fokusera på SPAturism.
Beslut om hur hotellet skall drivas kommer antagligen att tas under våren 2022.

Utformningen av L Erik kommer att påverkas av framtida byggnation på så vis att hål 2 kommer att försvinna. Nytt hål skall byggas vid paviljongen mellan hål 9-10 L Erik. Diskussioner pågår med banarkitekt.

Alla 36 hålen på båda banorna kommer att finnas kvar även under byggperioder av hotell och bostäder.

Rangen: Bollarna slits snabbt. 50 % av alla rangebollar kommer att bytas årligen med start 2022.
Viktigt att behålla full längd på drivingrangen.

Befintliga vägar kommer att användas i de nya byggprojekten- inga nya trafiklösningar planeras.
Maskinhallsvägen och alla andra vägar till bostadsområden kommer att få en bättre ytbeläggning innan skötseln övergår till en vägförening.
Avtalsförslag om detta finns.

Användningen av fotbollsplanerna kommer med all sannolikhet att öka då efterfrågan är större än tidigare.

Frågor och synpunkter från åhörarna:
Linjer med orange färg målade på fairway längs med wasteområden på vissa hål?
Vissa greenområden dåliga- markeras som MUA?
Nya tees på hål 18 L Erik – flyttas eller markeras som MUA?
Tydligare orienteringsskyltar vid hålen.
Vägar mellan green och nästa tee i vissa fall ojämna.
Stor lutning vid röd tee hål 14 L Erik.
Riviga björnbärssnår hål 3 L Erik röd tee.
Kan man få till bättre övningsområden?
Tak över del av rangen? Planer finns.
Planer på att anskaffa monitor för swinganalys till rangen? Planer finns, förhoppningsvis till 2022.
Bolltvättar och papperskorgar på banorna ?
Möjlighet att dra dricksvatten till starten på L Jan?
Möjlighet att byta ut elektrisk handblås till torkpapper för händerna på toaletterna vid Café Öland?
Sortiment i shopen vad gäller klubbor och kläder.
Rabatter för medlemmar.

Klubben kommer att verka för att hitta ett sätt för medlemmarna att kunna kommunicera förbättringsförslag löpande och få svar tillbaka, ovan frågor kommer också hanteras i och med detta. När lösning finns framme meddelas detta via ett nyhetsbrev samt via FB sidan.