Klubben

Ekerum GK:s bakgrund.

Ekerums historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under stenåldern fanns här bosättningar.

Fram till år 1988 har gården Ekerum bland annat bedrivit jordbruk och djurhållning.

Detta år förvärvades egendomen av en koncern, vilken, avsåg att uppföra en golf- och konferensanläggning

med hotellkapacitet.

Arbetet med att bygga de båda golfbanorna Långe Jan och Långe Erik efter bankonstruktörens, Peter Nordvall, ritningar påbörjades under våren 1988, varvid målsättningen var att bygga en internationell mästerskapsbana. hans Majestät Konungen invigde golfanläggningen i augusti 1990.

Idag ägs anläggningen av ett aktiebolag under namnet Ekerum Resort AB, vilket ansvarar för all drift och underhåll av hela anläggningen. Under de senaste åren har verksamheten utökats att omfatta även tennisbanor av olika slag samt fotbollsplan.

Ekerum Golfklubb är en ideell förening med syfte att erbjuda sina medlemmar möjligheter till golfspel på båda banorna, Långe Jan och Långe Erik.

Golfklubben är genom nyttjanderätts- och samverkansavtal en del av Ekerum Resort AB.

Ekonomin är gemensam och regleras mellan parterna årligen vad gäller förutsättningar för olika differentierade medlemsformar och tillgängliga bokningstider. Mer härom kan läsas på klubbens hemsida (www.ekerumgk.se)

Klubbens organisation och ledning.

Ekerum GK leds av en styrelse, vilken väljs på ett eller två år vid klubbens årsmöte.