Lokala regler

LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2021 FÖR EKERUM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Ordningsföreskrifter:

Röd text är det som är nytt för 2021.

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla mitt emot expeditionen. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges för en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.1 Out of Bounds (Regel 18.2)
1. Stenmuren till vänster om green på Långe Jan hål 18 definierar banans gräns på så sätt att gränsen går längs murens norra kant. En boll är följaktligen out of bounds när den är bortom muren.

1.2 Pliktområden (Regel 17)
1. Alla pliktområden är röda och där det saknas markeringar definieras det pliktområdets gräns av linjen där marken börjar bryta av ner mot pliktområdet.
2. De markerade röda pliktområdena på vänster sida om hålen 7 och 12 och på höger sida om hål 15 på Långe Jan är oändliga.
3. Det markerade röda pliktområdet på vänster sida om hål 11 på Långe Erik är oändligt.

1.3 Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
    – spelaren,
    – klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
    – ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger

1.4 Onormala banförhållanden (Regel 16)
Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Röda, gula, och vita avståndsplattor med omgivande sandfyllda grop, vilka visar avståndet 100, 150 och 200 meter till greenens mitt, är oflyttbara tillverkade föremål.
3. Stenmurar, inklusive stenmuren till vänster om green på Långe Jan hål 18, är oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt). Lösa stenar får inte tas bort.
4. På Långe Jan hål 16 är det lilla stenvalvet vid greenen ett oflyttbart tillverkat föremål.

1.5 Förfarande vid fotbollsspel på plan A
Spel från ordinarie tee på hål 1 och 18 på Långe Erik är förbjudet då fotbollsplan A är i bruk. Vid dessa tillfällen ska i stället anvisad provisorisk tee användas. En reviderad slope-tabell finns framtagen för denna banförändring.

2. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla mitt emot expeditionen och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

2.1 Ankomstregistrering efter bokning är obligatorisk för samtliga i gruppen före spel. Den som bokat starttiden är ansvarig för att detta sker.  Eventuell avbokning ska ske minst 24 timmar i förväg. Den som vid upprepade tillfällen försummar att ankomstregistrera sig eller avbokar för sent riskerar att bli avstängd från bokningssystemet under 14 dagar.

2.2 Kontroll av greenfee och spelrätt utförs av personal på Ekerum identifierade med ID-bricka. Person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee.

2.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (ej vid tävling).

2.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (ej vid tävling).

2.5 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

2.6 Det är tillåtet att ta en paus på högst åtta (8) minuter vid kiosken efter hål 9, eller så länge efterföljande grupp inte kommit ifatt. En längre paus är tillåten bara om efterföljande grupp vill gå igenom utan att ta paus. Grupp som är mer än startintervallet (8 min) efter gruppen framför bör inte ta paus.

2.7 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste få klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.