Lokala regler

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2020 FÖR EKERUM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande
Lokala regler och Ordningsföreskrifter:

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla mitt emot expeditionen.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges för en enskild
tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel,
se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.1 Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hålen 7 och 12 och på höger sida om hål 15 på Långe Jan är oändliga.
2. Alla pliktområden är röda och där det saknas markeringar definieras det pliktområdets gräns av linjen där marken börjar bryta av ner mot pliktområdet.
3. På Långe Erik är bägge dammarna inklusive mellanliggande landremsa ett gemensamt pliktområde på hål 6 och 10 (höger sida) samt på hål 8 (vänster sida). Detta framgår även av röda pinnar eller plattor placerade på respektive landremsa.

1.2. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a. Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom
sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Röda, gula, och vita avståndsplattor med omgivande sandfyllda grop, vilka visar avståndet 100, 150 och
200 meter till greenens mitt, är oflyttbara tillverkade föremål.
3. Stenmurar är oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt). Lösa stenar får inte tas bort.
4. På Långe Jan hål 16 är det lilla stenvalvet vid greenen ett oflyttbart tillverkat föremål.

1.3 Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat
transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna
lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

1.4 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande
av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

1.5 Förfarande vid fotbollsspel på plan A
Spel från ordinarie tee på hål 1 och 18 på Långe Erik är förbjudet då fotbollsplan A är i bruk. Vid dessa
tillfällen ska i stället anvisad provisorisk tee användas. En reviderad slopetabell finns framtagen för denna
banförändring.

2. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla mitt emot expeditionen och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

2.1 Ankomstregistrering efter bokning är obligatorisk för samtliga i gruppen före spel. Den som bokat
starttiden är ansvarig för att detta sker. Eventuell avbokning ska ske minst 24 timmar i förväg. Den som
vid upprepade tillfällen försummar att ankomstregistrera sig eller avbokar för sent riskerar att bli avstängd
från bokningssystemet under 14 dagar.

2.2 Kontroll av greenfee och spelrätt utförs av personal på Ekerum identifierade med ID-bricka. Person
med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande
greenfee.

2.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (ej vid tävling).

2.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel (ej vid tävling).

2.5 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

2.6 Det är tillåtet att ta en paus på högst åtta (8) minuter vid kiosken efter hål 9, eller så länge efterföljande grupp inte kommit ifatt.
En längre paus är tillåten bara om efterföljande grupp vill gå igenom utan att ta paus.
Grupp som är mer än startintervallet (8 min) efter gruppen framför bör inte ta paus.

2.7 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste få klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Ekerum GK:s styrelse 2019-05-03